Home Page Dynasties Chinoises

Chronologie des dynasties chinoises

Era called Five Emperors :      
  Tai Hao Fu Xi ?
  Yan Di Shen Nong ?
  Huang Di (Yellow Emperor) You Xiong, Xuan Yuan 2697-2589 B.C.
  Tan Yao   2333-2234 B.C.
  Yu Shun   2233-2184 B.C.
Era of Three Dynasties :      
Xia Xia Yu - Jie 2207-1766 B.C.
Shang Tang - Zhou 1765-1122 B.C.
Zhou   1121-256 B.C.
  Western Zhou 1121-771 B.C.
  Eastern Zhou 770-256 B.C.
Qin Dynasty   (See QinShiHuangDi) 255-207 B.C.
Former (Western) Han Dynasty   (See HanWuDi) 206 B.C.- 8 A.D.
Xin Dynasty   (See Wangmang) 9-25 A.D.
Latter (Eastern) Han Dynasty     25-220 A.D.
Three Kingdoms :     222-265
  Wei Cao Cao 220-265
  Shu (ou Petits Han) Liu Bei (See Zhu Geliang) 221-263
  Wu Sun Quan 222-280
Periode of Six Dynasties :      
  Wu   222-280
  Eastern Jin   317-420
  Liu Song   420-479
  Qi   479-502
  Liang   502-557
  Chen   557-589
Jin Dynasty     265-420
  Former or Western Jin   265-316
  Latter or Eastern Jin   317-420
* The Sixteen Dynasties       304-439
:Periode of Southern & Northern Dynasties :     420-589
  Southern Dynasties Liu Song 420-479
    Nan Qi 479-502
    Nan Liang 502-557
    Chen 557-589
  Northern Dynasties Bei Wei  
    Wei Occidentaux  
    Wei Orientaux  
    Bei Qi  
    Bei Zhou  
Sui Dynasty     (581) 589-618
Tang Dynasty  (Voir Wu Zetian)   618-907
Fives Dynasties :     907-960
  Latter Liang   907-923
  Latter Tang   923-936
  Latter Jin   936-946
  Latter Han   947-950
  Latter Zhou   951-960
  * Dix Royaumes   902-979
Song Dynasty :     960-1279
  Norther Song   960-1127
  Southern Song   1127-1279
Yuan Dynasty     1277-1367
Ming Dynasty     1368-1644
Qing Dynasty     1644-1911
China seperated in two actually Republic of China (see Dr Sun Yat Sen) 1911-
  People's Republic of China (see Mao Zedong) 1949-

Contactez-moi
Copyright © 2002-2008 Lilicat. All rights reserved. Tous droits réservés.